Pokaz kulinarny p. Zbigniewa Koźlika, szefa kuchni

W zaprezentowanym filmie, p. Zbigniew Koźlik, szef kuchni w hotelu HP Park Plaza**** we Wrocławiu, pokazuje jak nietuzinkowo i smacznie przygotować zupę jesienną. Wydarzenie miało miejsce 23.09.2018 podczas V edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” na terenie parku i pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach.

Tłocznia w Nowych Sadach (pow. przemyski)

W rejonie Nowych Sadów w powiecie przemyskim, nieopodal granicy polsko-ukraińskiej znajduje się spora ilość sadów starych odmian jabłoni. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze posiada w tej miejscowości tłocznię, w której wytwarza się pasteryzowany sok jabłkowy.

W prezentowanym filmie dr Antoni Kostka omawia czym zajmuje się Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz pokazuje proces technologiczny, podczas którego uzyskuje się ten wyjątkowy sok ze starych odmian jabłek.

Sympozjum środowiskowe dotyczące elektromagnetyzmu, Racławice 2018

W dniach 9-12 września 2018 roku w Racławicach odbyło się XXVIII Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”. Oprócz uczestników z Polski była też grupa naukowców zagranicznych, z tego też względu większość prezentowanych wystąpień miała slajdy w języku angielskim i przeznaczona była do publikacji (indeksowanych) w tym języku. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, zaś komitetu organizacyjnego dr inż. Tomasz Dróżdż – pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Miejsce obrad pod Racławicami

Sympozjum, oprócz sesji plenarnej, składało się z 8 sesji tematycznych. Poniżej przedstawiono wybór niektórych prac, które mogą być szczególnie interesujące pod kątem nie tylko nauk technicznych, ale również i przyrodniczych.

Podczas 1. sesji pt. „Elektromagnetyzm w środowisku” przedstawiono m.in. badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego mikrofalowego na pszczoły (P. Bieńkowski i wsp., Politechnika Wrocławska) oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego na komórki i tkanki zwierzęce mierzone metodami biologii molekularnej (A. Koziorowska i M. Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski).

Sesja 2. koncentrowała się na zagadnieniach „Energetyki i inżynierii elektrycznej”, podczas której zaprezentowano m.in. możliwości wykorzystania szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do parametryzacji surowców i produktów biologicznych (T. Dróżdż i wsp. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na barwę i zawartość polifenoli w winie (I. Gałązka-Czarnecka i wsp., Politechnika Łódzka), wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie rzeżuchy siewnej (T. Jakubowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 3. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w medycynie” i przedstawiono na niej prace dotyczące terapii polem magnetycznym (J. Chudorliński, L. Książek, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa), wpływu długotrwałej ekspozycji pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną w jądrach szczurów (G. Cieślar i wsp., Śląski Uniwersytet Medyczny), historii elektrostymulacji i jej współczesnego zastosowania (A. Krawczyk i wsp., Politechnika Łódzka), wpływu biegunów N i S stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 (D. Sztafrowski i wsp., Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

W ramach sesji 4. pt. „Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości” zaprezentowano m.in. prace dotyczące stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substacji biologicznych (T. Dróżdż i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz sterowania procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw (B. Łapczyńska-Kordon i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 5. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w elektrotechnice”, zaś podczas sesji 6. pt. „Pomiary elektromagnetyczne” zaprezentowano m.in. badania dotyczące analizy ultrasłabej emisji fotonów z piw rzemieślniczych (M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współautorzy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), użycia emisji fotonowej do identyfikacji jakości materii organicznej (P. Kiełbasa i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).


Wykład o emisji biofotonów z piw rzemieślniczych 


Wykład o emisji biofotonów w ocenie jakości 

Podczas sesji 7. pt. „Pomiary i tomografia procesowa” zaprezentowano m.in. prace odnoszące się do wykorzystania emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych (K. Trzyniec i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz M. Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), intensywności emisji fotonów z owoców gruszek w zależności od warunków pomiaru (M. Oziembłowski, M. Dróżdż i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz P. Nawara i K. Drobna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), zastosowania naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla i analizy szlaku migracji radionuklidów podczas jego spalania (M. Gliniak i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), modelu symulacyjnego mikrofalowo-próżniowego procesu suszenia owoców i warzyw (S. Lis i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), parametrów elektrycznych wybranych narządów jamy brzusznej i ich wpływu na propagację fal elektromagnetycznych (A. Przytulski, Politechnika Opolska), wpływu pola elektromagnetycznego na kiełkowanie Cannabis sativa L. Subsp. Culta Serber (A. Żabiński i U. Sadowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ostatnia 8. sesja dotyczyła „Elektromagnetyzmu obliczeniowego”.

Ocena VII sesji – plakatowej

Uczestnictwo w sympozjum dało możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami (wykorzystującymi promieniowanie elektromagnetyczne), które mogą znaleźć zastosowanie w technologii żywności czy też szerzej – w naukach o żywności i żywieniu człowieka. Warto podkreślić współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, co zaowocowało kilkoma wspólnymi pracami zaprezentowanymi podczas sympozjum w Racławicach.

Szczególnie interesującą wydaje się być ultrasłaba luminescencja (czyli analiza tzw. biofotonów emitowanych również z żywności), którą wykorzystujemy m.in. do prób weryfikacji tzw. „naturalności” produktów spożywczych. W chwili obecnej nie można przedwcześnie wyciągać ogólnych i „twardych” hipotez, ale dotychczasowe badania są wysoce obiecujące. Niektóre z naszych prac na ten temat opublikowano w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” w 2017 i 2018 roku. Na stronie internetowej http://pe.org.pl oraz http://zawsze-naturalnie.pl można znaleźć pdf-y tych prac, zaś na tej drugiej również nagrania wideo z wykładami. W najbliższym czasie zespół wrocławsko-krakowski, będzie prowadził w tym zakresie dalsze prace na prototypowym urządzeniu badawczym, które od przełomu lipca i sierpnia 2018 posiada już akredytację PCA.

Malownicza sceneria nieopodal miejsca obrad pod Racławicami

Sesja plakatowa III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (część 1)

W ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” 2018, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu podczas sesji plakatowej przedstawione zostały krótkie wystąpienia (zazwyczaj 2-3 minutowe). Osoby prezentujące badania swoich zespołów to najczęściej doktoranci i studenci. Poniżej znajdują się nagrania dotyczące następujących tematów:

Zmiany nawyków żywieniowych wśród studentów pracujących

Żywienie i aktywność fizyczna w okresie około-ciążowym

Wpływ diety bezglutenowej na zdrowie człowieka

Dieta wysokobiałkowa – ideał czy zagrożenie?

Rola diety w przebiegu i leczeniu łuszczycy

Korzyści i bezpieczeństwo dożylnych wlewów witaminy C w leczeniu nowotworów

Czy jesteśmy gotowi na alternatywne źródła białka?

Elektrosmog i jego wpływ na środowisko

Ekspert miasta Krakowa Pani dr Barbara Gałdzińska-Calik na III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” zaprezentowała wykład pt. „Elektrosmog i jego wpływ na środowisko”. Sprawa tzw. smogu elektromagnetycznego niepokoi coraz więcej osób, ale czy ich obawy są uzasadnione? W sprawie tej zdania są podzielone. Na pewno kluczową sprawą jest ustalenie czy obecne normy w tym zakresie są na odpowiednim poziomie.

Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje na potencjalny wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy żywe, w tym na człowieka. Bez naturalnego pola elektromagnetycznego nie byłoby życia na Ziemi, z drugiej strony nadmierna ekspozycja na sztuczne PEM może mieć negatywne skutki, które mogą objawić się po długim okresie czasu.

Wydaje się, że zanim poznamy dogłębnie te zagadnienia, nie będzie przesadną ostrożnością unikanie zbyt długiego wystawiania się na sztuczne PEM. Zasada „złotego środka” wydaje się najbardziej racjonalną strategią, gdyż właśnie ze względu na nasze zdrowie powinniśmy nieraz wystawić się na sztuczne PEM, chociażby używane w celach diagnostycznych czy terapeutycznych.

Pola elektromagnetyczne – naturalne i sztuczne

Po żywności, wodzie i powietrzu następnym ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na zdrowie człowieka jest oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM). Dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr dokonał w swoim wykładzie charakterystyki źródeł naturalnych i sztucznych pól elektromagnetycznych oraz pokazał metody ich pomiaru. Zmierzone przez niego wartości porównywał z obowiązującymi normami.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad tym, czy normy te nie powinny być bardziej restrykcyjne, ale póki co to one (normy) są punktem wyjścia. Jedno jest pewne – trudno zahamować rozwój cywilizacyjny związany z najnowszymi technologiami, które emitują słabsze lub silniejsze pola elektromagnetyczne, ale z drugiej strony trzeba prowadzić niezależne badania nad wpływem PEM na organizmy żywe i w razie konieczności być otwartym na zmianę odpowiednich norm.

Pszenica zwyczajna i orkisz – wartość wypiekowa

Pszenica orkisz (Triticum spelta L.), zwyczajowo  nazywana szpelcem lub orkiszem to gatunek zboża należący do rodzaju pszenica. Popularna w średniowieczu, we współczesnych czasach jest stosunkowo rzadko uprawiana, ale jej popularność w Polsce z roku na rok jest coraz większa. W warunkach przemysłowych bardzo trudno jest uzyskać dobre i smaczne pieczywo w 100% z mąki orkiszowej. Są jednak odmiany orkiszu, z mąki którego uzyskuje się dobry i smaczny chleb (100% orkiszowy). Wypiekiem  takiego prawdziwie orkiszowego pieczywa zajmują się zazwyczaj drobni wytwórcy, zaś cena za 1 kg wynosi najczęściej kilkanaście złotych.

Wykład dotyczący wartości wypiekowej pszenicy zwyczajnej i orkiszowej przedstawiła prof. dr hab.  Grażyna Podolska z Puław. Po wykładzie miała miejsce krótka dyskusja.

Mięso – wartość żywieniowa i prozdrowotna

Opinie w społeczeństwie na temat spożywania mięsa są różne, ale nie można zapominać, że jest ono źródłem wielu niezbędnych człowiekowi składników, które dość trudno suplementować inną żywnością. Dr inż. Małgorzata Korzeniowska przedstawiła w dniu 17.03.2018 na III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wykład pt. „Analiza porównawcza wartości żywieniowej i właściwości prozdrowotnych mięsa„.

Ważnym jest, aby komponując swoją dietę znać jak najwięcej faktów związanych ze spożyciem mięsa i świadomie dokonywać wyborów żywieniowych. Poniżej przedstawiony wykład powinien Państwu ułatwić dokonywanie takich rozważnych i racjonalnych wyborów.

Biofotony – nowa metoda oceny jakości żywności naturalnej

Wykład pt. „Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów ultra słabej luminescencji” (biofotonów) wygłosił dr inż. Maciej Oziembłowski podczas III Konferencji Naukowej „Człowiek-Żywność-Zdrowie” w dniu 17 marca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Badania są wynikiem współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pomysł badań pochodzi od dr. Macieja Oziembłowskiego z Wrocławia, zaś budowa prototypowego stanowiska badawczego była możliwa dzięki staraniom dr. Tomasza Dróżdża z Krakowa. W chwili obecnej wstępne badania zostały opublikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym w 2017 i 2018 roku, w których wykazano, że produkty naturalne (tradycyjne) takie jak ocet, pieczywo, jaja charakteryzują się kilkakrotnie (statystycznie istotnie) wyższą ilością emitowanych fotonów w porównaniu do ich przemysłowych odpowiedników (praca do pobrania tutaj: 2017_biofotony_oziembłowski_żywność_tradycyjna). Oprócz tego wykazano, że naświetlanie produktów spożywczych światłem zielonym (praca do pobrania tutaj: 2017_biofotony_trzyniec_jabłka), niebieskim lub białym (praca do pobrania tutaj: 2018_biofotony_oziembłowski_światło_białe_i_niebieskie) powoduje zwiększenie emisyjności fotonów z tychże produktów.

Metodologia odnosi się do idei i hipotezy negentropii przedstawionej po raz pierwszy przez niemieckiego fizyka Popp’a, według której człowiek pozyskuje energię z żywności nie tylko w ujęciu chemicznym, ale również fizycznym (energetycznym). Hipoteza jest do weryfikacji, ale na chwilę obecną przedstawiona metodologia jest użyteczna w badaniach mających stwierdzić czy dany produkt jest pochodzenia naturalnego, czy przemysłowego (tzn. że został poddany różnym, nie zawsze potrzebnym zabiegom technologicznym, co go wprawdzie nie dyskwalifikuje, ale może powodować inaktywację wielu pozytywnych związków występujących naturalnie w mniej przetworzonej żywności). Metoda ta poprzez wskazanie mniej przetworzonej żywności daje potencjalnym konsumentom możliwość bardziej świadomego wyboru żywności dostępnej na rynku. 

Dereń – źródło związków biologicznie aktywnych

Wykład pt. „Dereń – źródło związków biologicznie aktywnych” został wygłoszony przez dr hab. Alicję Kucharską, prof. UPWr podczas III Konferencji Naukowej „Człowiek-Żywność-Zdrowie” w dniu 17 marca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Podczas wykładu zaprezentowano wiele informacji o dereniu, zarówno w kontekście historycznym jak również dotyczącym aktualnych badań naukowych.

Porównano właściwości fizyko-chemiczne różnych odmian derenia, takie jak kwasowość [%], zawartość: witaminy C [mg/100g],  pektyny [%], irydoidów [mg/100g], polifenoli ogółem [mg/100g], antocyjanów [mg/100g], kwasów fenolowych [mg/100g], frakcji tłuszczowej w miąższu i pestkach [%].

Przedstawiono również możliwości wykorzystania liofilizatu dereniowego i ekstraktów z owoców derenia oraz badania biologiczne in vivo na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z wykorzystaniem surowca dereniowego. Pod koniec wykładu przedstawiono perspektywy na przyszłość związane z dereniem, również w kontekście zastosowania jego preparatów w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego i innych.