Sympozjum środowiskowe dotyczące elektromagnetyzmu, Racławice 2018

W dniach 9-12 września 2018 roku w Racławicach odbyło się XXVIII Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”. Oprócz uczestników z Polski była też grupa naukowców zagranicznych, z tego też względu większość prezentowanych wystąpień miała slajdy w języku angielskim i przeznaczona była do publikacji (indeksowanych) w tym języku. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, zaś komitetu organizacyjnego dr inż. Tomasz Dróżdż – pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Miejsce obrad pod Racławicami

Sympozjum, oprócz sesji plenarnej, składało się z 8 sesji tematycznych. Poniżej przedstawiono wybór niektórych prac, które mogą być szczególnie interesujące pod kątem nie tylko nauk technicznych, ale również i przyrodniczych.

Podczas 1. sesji pt. „Elektromagnetyzm w środowisku” przedstawiono m.in. badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego mikrofalowego na pszczoły (P. Bieńkowski i wsp., Politechnika Wrocławska) oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego na komórki i tkanki zwierzęce mierzone metodami biologii molekularnej (A. Koziorowska i M. Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski).

Sesja 2. koncentrowała się na zagadnieniach „Energetyki i inżynierii elektrycznej”, podczas której zaprezentowano m.in. możliwości wykorzystania szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do parametryzacji surowców i produktów biologicznych (T. Dróżdż i wsp. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na barwę i zawartość polifenoli w winie (I. Gałązka-Czarnecka i wsp., Politechnika Łódzka), wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie rzeżuchy siewnej (T. Jakubowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 3. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w medycynie” i przedstawiono na niej prace dotyczące terapii polem magnetycznym (J. Chudorliński, L. Książek, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa), wpływu długotrwałej ekspozycji pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną w jądrach szczurów (G. Cieślar i wsp., Śląski Uniwersytet Medyczny), historii elektrostymulacji i jej współczesnego zastosowania (A. Krawczyk i wsp., Politechnika Łódzka), wpływu biegunów N i S stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 (D. Sztafrowski i wsp., Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

W ramach sesji 4. pt. „Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości” zaprezentowano m.in. prace dotyczące stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substacji biologicznych (T. Dróżdż i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz sterowania procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw (B. Łapczyńska-Kordon i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 5. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w elektrotechnice”, zaś podczas sesji 6. pt. „Pomiary elektromagnetyczne” zaprezentowano m.in. badania dotyczące analizy ultrasłabej emisji fotonów z piw rzemieślniczych (M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współautorzy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), użycia emisji fotonowej do identyfikacji jakości materii organicznej (P. Kiełbasa i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).


Wykład o emisji biofotonów z piw rzemieślniczych 


Wykład o emisji biofotonów w ocenie jakości 

Podczas sesji 7. pt. „Pomiary i tomografia procesowa” zaprezentowano m.in. prace odnoszące się do wykorzystania emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych (K. Trzyniec i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz M. Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), intensywności emisji fotonów z owoców gruszek w zależności od warunków pomiaru (M. Oziembłowski, M. Dróżdż i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz P. Nawara i K. Drobna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), zastosowania naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla i analizy szlaku migracji radionuklidów podczas jego spalania (M. Gliniak i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), modelu symulacyjnego mikrofalowo-próżniowego procesu suszenia owoców i warzyw (S. Lis i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), parametrów elektrycznych wybranych narządów jamy brzusznej i ich wpływu na propagację fal elektromagnetycznych (A. Przytulski, Politechnika Opolska), wpływu pola elektromagnetycznego na kiełkowanie Cannabis sativa L. Subsp. Culta Serber (A. Żabiński i U. Sadowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ostatnia 8. sesja dotyczyła „Elektromagnetyzmu obliczeniowego”.

Ocena VII sesji – plakatowej

Uczestnictwo w sympozjum dało możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami (wykorzystującymi promieniowanie elektromagnetyczne), które mogą znaleźć zastosowanie w technologii żywności czy też szerzej – w naukach o żywności i żywieniu człowieka. Warto podkreślić współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, co zaowocowało kilkoma wspólnymi pracami zaprezentowanymi podczas sympozjum w Racławicach.

Szczególnie interesującą wydaje się być ultrasłaba luminescencja (czyli analiza tzw. biofotonów emitowanych również z żywności), którą wykorzystujemy m.in. do prób weryfikacji tzw. „naturalności” produktów spożywczych. W chwili obecnej nie można przedwcześnie wyciągać ogólnych i „twardych” hipotez, ale dotychczasowe badania są wysoce obiecujące. Niektóre z naszych prac na ten temat opublikowano w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” w 2017 i 2018 roku. Na stronie internetowej http://pe.org.pl oraz http://zawsze-naturalnie.pl można znaleźć pdf-y tych prac, zaś na tej drugiej również nagrania wideo z wykładami. W najbliższym czasie zespół wrocławsko-krakowski, będzie prowadził w tym zakresie dalsze prace na prototypowym urządzeniu badawczym, które od przełomu lipca i sierpnia 2018 posiada już akredytację PCA.

Malownicza sceneria nieopodal miejsca obrad pod Racławicami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *